mazoşizm

mazı

Fa māzū مازو zmeşe uru (≈ Sans māyu-phala मायुफल zsafra kesesi )

mazi

Ar māḍi ماضٍ z [#mḍy fāˁil fa.] bitmiş, geçen, geçmiş Ar ا maḍā مضا zbitti, geçti

mazlum

Ar maẓlūm مظلوم z [#ẓlm mafˁūl mef.] zulmedilen, zulme uğrayan Ar ẓalama ظلم zzulmetti

mazmun

Ar maḍmūn مضمون z [#ḍmn mafˁūl mef.] anlam, kasıt, sözün anlattığı şey Ar ḍamana kast etti, üstlendi

maznun

Ar maẓnūn مظنون z [#ẓnn mafˁūl mef.] sanılan, kuşkulanılan Ar ẓanna ظنّ zzannetti

mazoşizm

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1934]
o herif mazohist. En koyu kepazelikten en fazla zevk alıyor.

Fr masochisme acıdan haz alma eğilimi öz Leopold von Sacher-Masoch Avusturyalı romancı (ö. 1895) +ism°

Benzer sözcükler: mazohist, mazohizm, mazoşist


18.08.2017
mazot

Fr mazout bir petol ürünü Rus mazut a.a. Rus mazutina yağ lekesi Rus mazat' yağlamak

mazruf

Ar maẓrūf مظروف z [#ẓrf mafˁūl mef.] dış yüzün veya kabuğun içinde olan, içerik Ar ẓarf ظرف zdış yüz

mazul

Ar maˁzūl معزول z [#ˁzl mafˁūl mef.] azledilmiş, görevden alınmış Ar ˁazala عَزَلَ zayırdı, uzaklaştırdı

mazur

Ar maˁḏūr معذور z [#ˁḏr mafˁūl mef.] bağışlanan, affedilen Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

mazurka

Fr mazurka Polonya kökenli bir dans Pol mazurka Mazurya'lı, a.a. öz Mazury Kuzeydoğu Polonya'da bir bölge