mazeret

mayoz

Fr méiose İng maiosis/meiosis kromozom birleşmesi yoluyla hücre çoğalması (İlk kullanım: 1905 Farmer & Moore, İng biyologlar.) EYun meíōsis μείωσις zazalma, eksilme EYun meíōn µείων z [kıy.] daha az, eksik +sis HAvr *mei̯-² küçük, az

maytap

Fa māhtāb ماهتاب zay ışığı

mazarrat

Ar maḍarra(t) مضرّة z [#ḍrr mafˁala(t) msd.] zarar verme, zarar, ziyan Ar ḍarra ضَرَّ zzarar verdi

mazbata

Ar *maḍbaṭa(t) مضبطة z [#ḍbṭ mafˁala(t) ] Ar ḍabaṭa ضبط zkaydetti

mazbut

Ar maḍbūṭ مضبوط z [#ḍbṭ mafˁūl mef.] zaptedilmiş, kayıt ve kontrol altında olan Ar ḍabaṭa ضبط zel altında tuttu, denetim altına aldı

mazeret

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
maˁẕiretχāhi ˁacezei ümmet [ümmetin acizleri adına bağış dileyen]

Ar maˁḏira(t) معذرة z [#ˁḏr mafˁila(t) msd.] affetme, bağışlama Ar ˁaḏara عذر zbağışladı

 özür

Not: Arapça sözcük özür ile eş anlamlı ve eş yapıda olup, "birini bağışlama" anlamındadır. Türkçede "özür dileme" anlamı kazanmıştır.


09.12.2014
mazgal

Ar *mazġal مزغل z [#zġl mafˁal iz/m.] püskürtme yeri Ar masχálē زغل z(bir sıvıyı) şiddetle püskürttü, (tulumu) sıkarak fışkırttı

mazhar

Ar maẓhar مَظهر z [#ẓhr mafˁal iz/m.] 1. görüntü, fenomen, belirti, semptom, 2. bir özelliğin kendisinde zuhur ettiği nesne Ar ẓahara ظَهَرَ zgöründü, belirdi

mazı

Fa māzū مازو zmeşe uru (≈ Sans māyu-phala मायुफल zsafra kesesi )

mazi

Ar māḍi ماضٍ z [#mḍy fāˁil fa.] bitmiş, geçen, geçmiş Ar ا maḍā مضا zbitti, geçti

mazlum

Ar maẓlūm مظلوم z [#ẓlm mafˁūl mef.] zulmedilen, zulme uğrayan Ar ẓalama ظلم zzulmetti