mayhoş

mavra

Yeni Yunanca mávros μαύρος z "kara, koyu renk, esmer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca amaurós αμαυρός z "karanlık" sözcüğünden evrilmiştir.

mavzer

Mauser "silah markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Paul von Mauser "Alman mucit ve sanayici (1838-1914)" özel adından türetilmiştir.

maya

Farsça māye مايه z "öz, hammadde, maya, sermaye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça mādag "madde, hammadde" sözcüğünden evrilmiştir.

mayasıl

Arapça syl kökünden gelen mā yasīl ما يسيل z "akan şey, akıntı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça sāla سال z "aktı" fiilinden türetilmiştir.

maydanoz

Arapça aynı anlama gelen maḳdanus veya maˁdanus مقدنس/معدنس z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca makedonísion μακεδονίσιον z "makedonya otu, maydanoz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Makēdonía "Makedonya" özel adından türetilmiştir.

mayhoş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
māye χoş ayva suyından iki yüz dirhem bir gün koyalar [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
maichósc & maichostcé [mayχoş, mayχoşçe]: di mezo sapore [tatlı ile ekşi arası]

Köken

Farsça māya-χʷoş مايه خوش z "maya tatlısı, ekşi tatlı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için maya, hoş maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

mayhoşlaşmak, mayhoşluk


10.08.2015
mayın

İngilizce mine "maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince mina "maden ocağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

mayıs

Orta Yunanca Máios μάιος z "ay adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Maius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Maia "Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma tanrıçası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ia biçiminden türetilmiştir.

mayış|mak

Eski Türkçe mayış- "gevşemek, kendinden geçmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen mayıl- fiili ile eş kökenlidir.

mayi

Arapça myˁ kökünden gelen māīˁ مايع z "sıvı, akışkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māˁa ماع z "aktı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

maymun

Arapça māymūn مايمون z "malum hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ymn kökünden gelen maymūn ميمون z "mutlu, mesut" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça yamīn "sağ el" sözcüğünün mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.