maydanoz

mavna

≈ Ar maˁūna معونة z(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne ?

mavra

Yun mávros μαύρος zkara, koyu renk, esmer << EYun amaurós αμαυρός zkaranlık

mavzer

marka Mauser silah markası öz Paul von Mauser Alman mucit ve sanayici (1838-1914)

maya

Fa māye مايه zöz, hammadde, maya, sermaye << OFa mādag madde, hammadde

mayasıl

Ar mā yasīl ما يسيل z [#syl] akan şey, akıntı Ar sāla سال zaktı

maydanoz

[ Codex Cumanicus, 1303]
petrosemulum - Tr: mangdan [ Meninski, Thesaurus, 1680]
maˁdenoz, mağdenos, etiam vulgò mağdanoz

Ar maḳdanus/maˁdanus مقدنس/معدنس z [q.] a.a. OYun makedonísion μακεδονίσιον zmakedonya otu, maydanoz öz Makēdonía Makedonya

Not: Yunanca isim Hesychius ve Souidas'ta mevcuttur. DuCG sf. 1:853. • Farsça miˁdenuvāz "mide okşayan" deyiminden türetilmesi edebî bir espri olarak değerlendirilmelidir.

Benzer sözcükler: maydanozgiller


09.09.2015
mayhoş

Fa māya-χʷoş مايه خوش zmaya tatlısı, ekşi tatlı

mayın

İng mine maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı OLat mina maden ocağı Kelt

mayıs

OYun Máios μάιος zay adı Lat Maius a.a. öz Maia Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma tanrıçası Lat *mag-ia

mayış|mak

<< ETü mayış- gevşemek, kendinden geçmek ≈ ETü mayıl- a.a.

mayi

Ar māīˁ مايع z [#myˁ fāˁil fa.] sıvı, akışkan Ar māˁa ماع zaktı