maya

maveraünnehir

Ar māwarāu'n-nahr 1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania

mavi

Ar māˀī/māwī ماوى z [nsb.] su gibi, su rengi, mavi Ar māˀ ماء z [#mwh] su

mavna

≈ Ar maˁūna معونة z(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne ?

mavra

Yun mávros μαύρος zkara, koyu renk, esmer << EYun amaurós αμαυρός zkaranlık

mavzer

marka Mauser silah markası öz Paul von Mauser Alman mucit ve sanayici (1838-1914)

maya

[ Kutadgu Bilig, 1069]
törütürde birse bayat ök köŋül / tükel māya buldu biligke oġul [yaratırken verse Allah akıl ve gönül, bilgiye mükemmel sermaye buldu o çocuk]

Fa māye مايه zöz, hammadde, maya, sermaye << OFa mādag madde, hammadde

Bu maddeye gönderenler: mayhoş, sermaye


14.11.2019
mayasıl

Ar mā yasīl ما يسيل z [#syl] akan şey, akıntı Ar sāla سال zaktı

maydanoz

Ar maḳdanus/maˁdanus مقدنس/معدنس z [q.] a.a. OYun makedonísion μακεδονίσιον zmakedonya otu, maydanoz öz Makēdonía Makedonya

mayhoş

Fa māya-χʷoş مايه خوش zmaya tatlısı, ekşi tatlı

mayın

İng mine maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı OLat mina maden ocağı Kelt

mayıs

OYun Máios μάιος zay adı Lat Maius a.a. öz Maia Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma tanrıçası Lat *mag-ia