mavzer

mavera

Ar mā warāˀ ما وراء zardında veya ötesinde olan Ar warāˀ وراء z [#wry] öte, ard, arka (edat)

maveraünnehir

Ar māwarāu'n-nahr 1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania

mavi

Ar māˀī/māwī ماوى z [nsb.] su gibi, su rengi, mavi Ar māˀ ماء z [#mwh] su

mavna

≈ Ar maˁūna معونة z(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne ?

mavra

Yun mávros μαύρος zkara, koyu renk, esmer << EYun amaurós αμαυρός zkaranlık

mavzer

"ilk kez 1897 Yunan harbinde kullanılan tüfek türü" [ <1900]

marka Mauser silah markası öz Paul von Mauser Alman mucit ve sanayici (1838-1914)


01.01.2011 den önce
maya

Fa māye مايه zöz, hammadde, maya, sermaye << OFa mādag madde, hammadde

mayasıl

Ar mā yasīl ما يسيل z [#syl] akan şey, akıntı Ar sāla سال zaktı

maydanoz

Ar maḳdanus/maˁdanus مقدنس/معدنس z [q.] a.a. OYun makedonísion μακεδονίσιον zmakedonya otu, maydanoz öz Makēdonía Makedonya

mayhoş

Fa māya-χʷoş مايه خوش zmaya tatlısı, ekşi tatlı

mayın

İng mine maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı OLat mina maden ocağı Kelt