manav

mamut

Fr mammouth fosil şeklinde bulunan bir tür soyu tükenmiş büyük fil Rus mamont мамонт za.a. Ostyak mamot yeraltında olan

mana

Ar maˁnā معنىَ z [#ˁny mafˁūl mef.] kastedilen şey, anlam Ar ˁanā عَنَا zanlam ifade etti, kastetti

management

İng management 1. iş idaresi, işletme, 2. müdüriyet İng manage yönetmek +ment°

manastır

OYun monastēri(on) μοναστήρι zmünzevihane, ibadet amaçlı bir Hıristiyan kurumu EYun monázō μονάζω zinzivaya çekilmek, yalnız yaşamak EYun mónos μόνος ztek, yalnız

manat

Azer manat 1. eskiden Rus rublesinin lakabı, 2. Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi Rus maneta монета zpara birimi, ruble Lat moneta sikke

manav

"kavun ve karpuz satıcısı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
evsāf-i manavān yaˁnī karpuzciyān

<? öz Manav Batı Anadolu'da sebze tarımıyla uğraşan bir halk grubu (Yörük zıddı)

Not: Manav etnoniminden türemiş olması güçlü olasılıktır. Özel ad olan Manav adının kökeni muammadır; Orta Asya Türkçesine dayandırılması düşünülemez.


10.09.2017
manca

İt mangia yiyecek, yemek İt mangiare yemek yemek << Lat manducare çiğnemek << HAvr *mendh-2 a.a.

mancınık

Ar mancanīḳ منجنيق zbir savaş aracı, katapult Aram manganikā a.a. (Kaynak: Muarrab sf. 136, Fraenkel sf. 243)EYun mánganon μάγγανον z1. sihir, büyü, iksir, 2. makaralar yardımıyla kurulan aldatma düzeneği +ik°

manda1

Fa mānda مانده z [pp.] kalmış, bırakmış Fa/OFa māndan, mān- ماندن, مان zkalmak +a << HAvr *men-3 a.a.

manda2

Fr mandat 1. vekâlet verme, bir görevi emanet etme, 2. I. Dünya Savaşı ertesinde Milletler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimi Lat mandatum [pp. n.] görev, ema­net Lat mandare «eline vermek», emanet etmek, tevdi etmek, ısmarlamak +()t° § Lat manus el Lat dare vermek

mandal

Yun/EYun mándalos μάνδαλος zkapı ve pencere sürgüsü ≈ Akad mēdelu a.a. Akad edēlu kilitlemek, sürgülemek