mali

malakit

Fr malachite yeşil renkli bir tür yarı değerli taş Lat molochites/malachites a.a. EYun malaχḗ μαλαχή zebegümeci +ite

malarya

İt malaria sıtma § İt mal [fem.] kötü İt aria hava

malayani

Ar mā lā yaˁnī ما لا يعنى zanlamı olmayan § Ar مَا zne Ar لَا zdeğil Ar yaˁnī يَعْنِى zanlamı var, ... demektir

maldon

Fr maldonne iskambilde yanlış kâğıt verme § Fr mal kötü, bozuk (<< Lat malus kötü ) Fr donner vermek

malez

?

mali

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mālī: māle mensūb

Ar mālī مالى z [nsb.] mala veya paraya ilişkin Ar māl مال z [#mwl t.]

 mal


02.09.2014
malihülya

Ar māliχūliyā مالخوليا z1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe EYun melanχolía μελανχολία za.a.

malik

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [fem. nsb.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2