maiyet

mahzun

Ar maḥzūn محزون z [#ḥzn mafˁūl mef.] üzülen, üzgün Ar ḥazana حزن züzdü

mahzur

Ar maḥḏūr محذور z [#ḥḏr mafˁūl mef.] sakınılan veya korkulan şey Ar ḥaḏira حَذَرَ zsakındı, korktu

mail1

Ar māˀil مائل z [#myl fāˁil fa.] meyleden, eğilimli Ar māla مال zmeyletti, eğildi

mail2
maişet

Ar maˁīşa(t) مَعيشة z [#ˁyş mafˁila(t) msd.] yaşam, geçim Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

maiyet

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
hem Rūmiline ve hem Anadoliye maˁiyetle [bir arada] ḳadıˁasker idı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
maˁiyet: Birlikte bulunma, el altında olma. Maˁiyet kâtibi, maˁiyet memuru. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
maˁiyet: (...) 3. Bir amirin emri altında bulunma, merbutiyet.

Ar maˁiyya(t) معيّة zbirliktelik, beraber olma Ar maˁa مع zile, birlikte +īya(t)2

 maa+

Not: Esasen soyut durum adı iken 19. yy sonuna doğru özne adı mahiyetini kazanmıştır.


22.12.2014
majeste

Fr majesté 1. yücelik, haşmet, 2. krallara hitap sözü << Lat maiestas büyüklük, azamet Lat maius [kıy.] daha büyük +itas Lat *mag-ios

maji

Fr magie büyü, sihir EYun magía μαγία zmecusilik EYun mágos μάγος zZerdüşt rahibi, mecusi +ia EFa maguş muhterem kişi, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

majör

Fr majeur 1. büyük, daha büyük, 2. müzikte büyük beşli aralışa dayanan dizi << Lat maior [kıy.] daha büyük, çok büyük << Lat *mag-ior

majüskül

Fr majuscule Latin alfabesinde büyük harf Lat maiusculus [küç.] büyükçe Lat maius daha büyük +ul°

makabl

Ar mā ḳabl ما قبل zönceki, öndeki Ar ḳabl قَبْل zön (edat) Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi