mahlul

mahkeme

Ar maḥkama(t) محكمة z [#ḥkm mafˁala(t) iz/m.] yargı eylemi veya yargı yeri Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

mahkûm

Ar maḥkūm محكوم z [#ḥkm mafˁūl mef.] yargılanan, yargılanmış, birinin egemenliğinde olan Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

mahlas

Ar maχlaṣ مخلص z [#χlṣ mafˁal iz/m.] 1. kurtuluş yeri, sığınak, 2. şiirde takma ad, şiirin son beytinde şairin kendi adını anması Ar χalaṣa خلص zkurtuldu

mahlep

Ar maḥlab محلب z [#ḥlb] kiraza benzer bir meyve ve ağacı, prunus mahaleb ≈? Ar ḥalab حلب zsüt

mahluk

Ar maχlūḳ مخلوق z [#χlḳ mafˁūl mef.] yaratılmış olan, yaratık Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

mahlul

"boşalmış" [ Mühimme Defterleri, 1564]
Kalˁa-i mezbûrede anun gibi mahlûl gedük vâkıˁ oldukda hısâr-erenleri oğullarına virilmeyüp hâricden mütemevvil kimesnelere tevcîh olunduğı "...helal" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mahlūl: Solutus, licitus, legitimatus [izin verilmiş, meşru] & usit. vacans, vacuus, locus possessore vacuus [boş, sahipsiz]

Ar maḥlūl محلول z [#ḥll mafˁūl mef.] çözülmüş, çözük, (mec.) izinli Ar ḥalla حلّ zçözdü

 hal2


23.03.2018
mahmude

Ar maḥmūda(t) محمودة z [#ḥmd mafˁūla(t) mef. fem.] bir çiçek, convolvulus scammonia

mahmur

Ar maχmūr مخمور z [#χmr mafˁūl mef.] içkili, sarhoş Ar χamr خمر zmayalanmış içki, şarap

mahmuz

Ar mihmaz/mihmāz مهمز/مهماز z [#hmz mifˁal ia.] dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne Ar hamaza همز zdürttü, mahmuzladı

mahpes

Ar maḥbas محبس z [#ḥbs mafˁal iz/m.] hapishane Ar ḥabasa hapsetti

mahpus

Ar maḥbūs محبوس z [#ḥbs mafˁūl mef.] hapsedilmiş Ar ḥabasa حبس zhapsetti