mahfi

mahcuz

Ar maḥcūz محجوز z [#ḥcz mafˁūl mef.] haczedilmiş Ar hacaza هجز zhaczetti

mahçup

Ar maḥcūb محجوب z [#ḥcb mafˁūl mef.] örtülü, hicaplı, kapalı Ar ḥacaba حجب zörttü, sakladı

mahdum

Ar maχdūm مخدوم z [#χdm mafˁūl mef.] kendisine hizmet edilen, efendi Ar χadama خدم zhizmet etti

mahdut

Ar maḥdūd محدود z [#ḥdd mafˁūl mef.] sınırlanmış, sınırlı Ar ḥadda حَدَّ zkısıtladı, yasakladı

mahfaza

Ar maḥfaẓa(t) محفظة z [#ḥfẓ mafˁala(t) iz/m.] saklama yeri, kutu Ar ḥafaẓa حفظ zsakladı

mahfi

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
maχfī nesne kalmaduk öŋden soŋa

Ar maχfi مخفٍ z [#χfy mafˁūl mef.] gizli, saklı Ar χafā خَفَا zgizlendi

 hafi


16.09.2017
mahfil

Ar maḥfil محفل z [#ḥfl mafˁil iz/m.] toplanma yeri, selamlık, ziyaretçi kabul yeri Ar ḥafala حفل ztoplantı yaptı, topluca kutladı

mahfuz

Ar maḥfūẓ محفوظ z [#ḥfẓ mafˁūl mef.] korunmuş, saklı Ar ḥafaẓa حفظ zkorudu, sakladı

mahi

Fa māhī ماهى z1. aya ait, 2. balık Fa māh ay

mahir

Ar māhir ماهر z [#mhr fāˁil fa.] becerikli, yetenekli

mahiyet

Ar māhiyya(t) ماهيّة z [y. msd.] «ne-lik», nitelik Ar mā huwa ما هو zo nedir? +īya(t)2