mahcuz

mahal

Ar maḥall محلّ z [#ḥll mafˁal iz/m.] konaklama yeri, konak, durak Ar ḥalla حلّ zkondu

mahalle

Ar maḥalla(t) محلّة z [#ḥll mafˁala(t) iz/m.] konaklama yeri, konak, durak Ar ḥalla حلّ zkondu

maharet

Ar mahāra(t) مهارة z [#mhr faˁāla(t) mr.] beceri, beceriklilik Ar mahara مهر zbecerikli idi

mahbup

Ar maḥbūb محبوب z [#ḥbb mafˁūl mef.] sevilen, sevgili Ar ḥabba حَبَّ zsevdi, dost oldu

mahcur

Ar maḥcūr محجور z [#ḥcr mafˁūl mef.] yasaklı, hacir altında olan

mahcuz

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mahcūz: Hacz olunmuş.

Ar maḥcūz محجوز z [#ḥcz mafˁūl mef.] haczedilmiş Ar hacaza هجز zhaczetti

 haciz


31.10.2014
mahçup

Ar maḥcūb محجوب z [#ḥcb mafˁūl mef.] örtülü, hicaplı, kapalı Ar ḥacaba حجب zörttü, sakladı

mahdum

Ar maχdūm مخدوم z [#χdm mafˁūl mef.] kendisine hizmet edilen, efendi Ar χadama خدم zhizmet etti

mahdut

Ar maḥdūd محدود z [#ḥdd mafˁūl mef.] sınırlanmış, sınırlı Ar ḥadda حَدَّ zkısıtladı, yasakladı

mahfaza

Ar maḥfaẓa(t) محفظة z [#ḥfẓ mafˁala(t) iz/m.] saklama yeri, kutu Ar ḥafaẓa حفظ zsakladı

mahfi

Ar maχfi مخفٍ z [#χfy mafˁūl mef.] gizli, saklı Ar χafā خَفَا zgizlendi