mağrip

mağara

Ar maġāra(t) مغارة z [#ġwr mafˁala(t) iz/m.] a.a. Ar ġāra غَارَ zdaldı, çukur idi

mağaza

Yun magaziá μαγαζιά z [çoğ.] Yun magazí μαγαζί zambar, gemilerde ticari eşya deposu ≈ Ven magazín a.a. Ar maχāzin مخازن z [#χzn mafāˁil çoğ.] mahzenler Ar maχzan مخزن z [t.] mahzn

mağdur

Ar *maġdūr مغدور z [#ġdr mafˁūl mef.] Ar ġadara غدر zzulmetti, kıydı

mağfiret

Ar maġfira(t) مَغْفِرة z [#ġfr mafˁila(t) msd.] bağışlama, esirgeme Ar ġafara غَفَرَ zbağışladı, esirgedi

mağlup

Ar maġlūb مغلوب z [#ġlb mafˁūl mef.] yenilmiş Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi

mağrip

mağrib "batı" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
maġribḳa tegdi = kün batar sıŋar bardı [gün batımı tarafına gitti] [ Codex Cumanicus, 1303]
oriens - Fa: magrib [!!] - Tr: kün tousin [gün doğusu] mağribî "Batı Afrikalı" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir maġrıbī [Batı Afrikalı] derviş Haleb bezzāzlarınuŋ ṣafında eytti

Ar maġrib مغرب z [#ġrb mafˁil iz/m.] batı, özellikle İslam dünyasının batı ucundaki Fas-Cezayir ülkeleri Ar ġaraba غرب z(güneş) battı

 garp

Not: Mal bulmuş mağribî deyimi, 16. yy'dan itibaren Mağrip sahillerine egemen olan yerel korsan beylikleriyle bağlantılı olmalıdır.

Benzer sözcükler: mağribî


14.11.2019
mağrur

Ar maġrūr مغرور z [#ġrr mafˁūl mef.] aldatılmış, kanmış Ar ġarra غرّ zaldattı

mağşuş

Ar maġşūş مغشوش z [#ġşş mafˁūl mef.] hileli, sahte Ar ġaşşa غَشَّ zkandırdı, sahtecilik yaptı

mah

Fa/OFa māh/mah مه/ماه zay (gök cismi ve süre birimi) ≈ Ave māh-, gen. māŋhō a.a. << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)

mahal

Ar maḥall محلّ z [#ḥll mafˁal iz/m.] konaklama yeri, konak, durak Ar ḥalla حلّ zkondu

mahalle

Ar maḥalla(t) محلّة z [#ḥll mafˁala(t) iz/m.] konaklama yeri, konak, durak Ar ḥalla حلّ zkondu