mağara

magazin

İng magazine 1. mağaza, depo, 2. dergi, mecmua Fr magasin ambar, depo, mağaza Ven magazín gemi ambarı

magenta

Fr magenta bir tür kırmızı anilin boya öz Magenta İtalya'da bir kent

magma

YLat magma 1. macun, hamur, 2. yeryüzünün iç tabakasını oluşturan erimiş kütle EYun mágma μάγμα zmacun, hamur EYun mássō, mag- μάσσω, μαγ- zhamur yoğurmak, şekil vermek +ma(t) << HAvr *mh₂ḱ-i̯e- (*maḱ-i̯e-) HAvr *meh₂ḱ- (*māḱ-) yoğurmak, şekil vermek, yapmak

magnet

İng magnet mıknatıs EYun magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος za.a.

magnezyum

YLat magnesium bir element (İlk kullanım: 1755 Joseph Black, İng. kimyacı.) OLat magnesia magnezyum oksit minerali +ium EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs

mağara

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bir mağāraya vardı ve dokuz yıl ol mağārada sākin oldı

Ar maġāra(t) مغارة z [#ġwr mafˁala(t) iz/m.] a.a. Ar ġāra غَارَ zdaldı, çukur idi

 garet

Benzer sözcükler: mağarabilim

Bu maddeye gönderenler: megaron


23.09.2014
mağaza

Yun magaziá μαγαζιά z [çoğ.] Yun magazí μαγαζί zambar, gemilerde ticari eşya deposu ≈ Ven magazín a.a. Ar maχāzin مخازن z [#χzn mafāˁil çoğ.] mahzenler Ar maχzan مخزن z [t.] mahzn

mağdur

Ar *maġdūr مغدور z [#ġdr mafˁūl mef.] Ar ġadara غدر zzulmetti, kıydı

mağfiret

Ar maġfira(t) مَغْفِرة z [#ġfr mafˁila(t) msd.] bağışlama, esirgeme Ar ġafara غَفَرَ zbağışladı, esirgedi

mağlup

Ar maġlūb مغلوب z [#ġlb mafˁūl mef.] yenilmiş Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi

mağrip

Ar maġrib مغرب z [#ġrb mafˁil iz/m.] batı, özellikle İslam dünyasının batı ucundaki Fas-Cezayir ülkeleri Ar ġaraba غرب z(güneş) battı