müteselsil

mütenasip

Ar mutanāsib متناسِب z [#nsb mutafāˁil VI fa.] tenasüp eden, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve orantılı idi

müteradif

Ar mutarādif مترادف z [#rdf mutafāˁil VI fa.] art arda gelen, birbirini izleyen Ar radafa ردف zizledi

müterakim

Ar mutarākim متراكم z [#rkm mutafāˁil VI fa.] birikmiş, üst üste yığılan Ar rakama ركم zyığdı

mütercim

Ar mutarcim مترجم z [#trcm mufaˁlil q. fa.] tercüme eden Ar tarcama(t) ترجمة zbaşka dile çevirme

mütereddit

Ar mutaraddid متردّد z [#rdd mutafaˁˁil V fa.] tereddüt eden, gidip geri dönen Ar radda ردّ zgeri döndürdü

müteselsil

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müteselsil

Ar mutasalsil متسلسل z [#sl mutafaˁfiˁ q. II fa.] silsile halinde olan, zincirleme Ar tasalsala تسلسل zzincirlendi

 silsile

Benzer sözcükler: müteselsilen


22.10.2014
müteşair

Ar mutaşāˁir متشاعر z [#şˁr mutafāˁil VI fa.] şairlik taslayan Ar taşāˁara تَشَاعَرَ z [VI f.] şiirsedi, şairlik tasladı Ar şiˁr شِعْر zşiir

müteşebbis

Ar mutaşabbiṯ متشبّث z [#şbs̠ mutafaˁˁil V fa.] yapışan, sarmaşan (özellikle örümcek için kullanılır) Ar şabaṯa شبث zyapıştı, (tırnaklarıyla) tutundu

müteşekkil

Ar mutaşakkil متشكّل z [#şkl mutafaˁˁil V fa.] teşekkül eden, şekillenen Ar şakl شكل zbiçim

müteşekkir

Ar mutaşakkir متشكّر z [#şkr mutafaˁˁil V fa.] teşekkür eden, şükran duyan Ar şakara شكر zşükretti

mütevazı

Ar mutawāḍiˁ متواضع z [#wḍˁ mutafāˁil VI fa.] tevazu eden, alçak gönüllü Ar waḍaˁa وضع zkoydu, indirdi