mütenasip

mütemadi

Ar mutamādī متمادى z [#mdy mutafāˁil VI fa.] temadi eden, süregiden, devamlı Ar madan مدٔى zson, uzam, limit

mütemayil

Ar mutamāyil متمايل z [#myl mutafāˁil VI fa.] temayül gösteren Ar māla مال zeğildi

mütemayiz

Ar mutamāyiz متمايز z [#myz mutafāˁil VI fa.] temayüz eden, öne çıkan Ar tamāza تَمَازَ z [VI f.] ayrıştı, seçildi

mütemeddin

Ar mutamaddin متمدّن z [#mdn mutafaˁˁil V fa.] şehirlileşmiş, medenileşmiş Ar madīna(t) şehir

mütemmim

Ar mutammim متمّم z [#tmm mufaˁˁil II fa.] tamam eden, bütünleyici Ar tamma تمّ zbitti

mütenasip

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mütenāsib

Ar mutanāsib متناسِب z [#nsb mutafāˁil VI fa.] tenasüp eden, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve orantılı idi

 tenasüp


13.05.2015
müteradif

Ar mutarādif مترادف z [#rdf mutafāˁil VI fa.] art arda gelen, birbirini izleyen Ar radafa ردف zizledi

müterakim

Ar mutarākim متراكم z [#rkm mutafāˁil VI fa.] birikmiş, üst üste yığılan Ar rakama ركم zyığdı

mütercim

Ar mutarcim مترجم z [#trcm mufaˁlil q. fa.] tercüme eden Ar tarcama(t) ترجمة zbaşka dile çevirme

mütereddit

Ar mutaraddid متردّد z [#rdd mutafaˁˁil V fa.] tereddüt eden, gidip geri dönen Ar radda ردّ zgeri döndürdü

müteselsil

Ar mutasalsil متسلسل z [#sl mutafaˁfiˁ q. II fa.] silsile halinde olan, zincirleme Ar tasalsala تسلسل zzincirlendi