mütemadi

mütekait

Ar mutaḳāˁid متقاعد z [#ḳˁd mutafāˁil VI fa.] oturan, alıkonan, işten alıkonan Ar ḳaˁada قعد zoturdu

mütekâmil

Ar mutakāmil متكامل z [#kml mutafāˁil VI fa.] tekâmül eden, gelişkin Ar kamala كمل ztam ve bütün idi

mütekebbir

Ar mutakabbir متكبّر z [#kbr mutafaˁˁil V fa.] büyüklük taslayan, kibirli Ar kibr büyüklük taslama, kibir

mütekellim

Ar mutakallim مُتَكَلِّم z [#klm mutafaˁˁil V fa.] tekellüm eden, bir dili konuşan Ar kalama كَلَمَ zkonuştu

mütelezziz

Ar mutalaḏḏiḏ متلذِِّذ z [#lḏḏ mutafaˁˁil V fa.] lezzet alan Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

mütemadi

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
esnāfi fesādātü şenāˁatleri mütemādī olup [fesat ve kötülüklerinin çeşitleri devam edip]

Ar mutamādī متمادى z [#mdy mutafāˁil VI fa.] temadi eden, süregiden, devamlı Ar madan مدٔى zson, uzam, limit

 temadi

Not: Arapça fiilin basit kökü mevcut değildir.

Benzer sözcükler: mütemadiyen


24.10.2014
mütemayil

Ar mutamāyil متمايل z [#myl mutafāˁil VI fa.] temayül gösteren Ar māla مال zeğildi

mütemayiz

Ar mutamāyiz متمايز z [#myz mutafāˁil VI fa.] temayüz eden, öne çıkan Ar tamāza تَمَازَ z [VI f.] ayrıştı, seçildi

mütemeddin

Ar mutamaddin متمدّن z [#mdn mutafaˁˁil V fa.] şehirlileşmiş, medenileşmiş Ar madīna(t) şehir

mütemmim

Ar mutammim متمّم z [#tmm mufaˁˁil II fa.] tamam eden, bütünleyici Ar tamma تمّ zbitti

mütenasip

Ar mutanāsib متناسِب z [#nsb mutafāˁil VI fa.] tenasüp eden, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve orantılı idi