mütefekkir

mütecaviz

Ar mutacāwiz متجاوز z [#cwz mutafāˁil VI fa.] aşan, tecavüz eden Ar cāza جَازَ zgeçti, aştı

mütecessis

Ar mutacassis متجسّس z [#css mutafaˁˁil V fa.] tecessüs eden Ar cassa جَسَّ zelle yokladı

mütedeyyin

Ar mutadayyin متديّن z [#dyn mutafaˁˁil V fa.] dindar Ar dīn

müteessif

Ar mutaˀassif متأسِّف z [#Asf mutafaˁˁil V fa.] teessüf eden, üzgün Ar asifa أَسِفَ züzüldü, esef etti

müteessir

Ar mutaˀaṯṯir متأثّر z [#As̠r mutafaˁˁil V fa.] teessüre kapılan, etkilenen Ar aṯṯara أثّر z [II f.] etkiledi, iz bıraktı

mütefekkir

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
girü yirüŋe geldi ve mütefekkir oldı oturdı

Ar mutafakkir متفكِِّر z [#fkr mutafaˁˁil V fa.] tefekkür eden, düşünceli Ar fakara فَكَرَ zdüşündü

 tefekkür


25.08.2015
müteferrik

Ar mutafarriḳ متفرّق z [#frḳ mutafaˁˁil V fa.] dağılmış, ayrışmış, ayrı, çeşitli Ar faraḳa فرك zdağıttı, ayırdı

mütegallibe

Ar *mutaġalliba(t) متغلّبة z [#ġlb mutafaˁˁila( V fa.] üstünlük taslayan, kahr ile hüküm süren, zorba Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi

mütehakkim

Ar mutaḥakkim متحكّم z [#ḥkm mutafaˁˁil V fa.] hükmedici, tahakküm sahibi, egemenlik taslayan Ar ḥakama حَكَمَ zhükmetti

müteharrik

Ar mutaḥarrik متحرِّك z [#ḥrk mutafaˁˁil V fa.] hareket eden, hareket halinde olan, mobil Ar ḥaraka حَرَكَ zhareket etti

mütehassıs

Ar *mutaχaṣṣiṣ متخصّص z [#χṣṣ mutafaˁˁil V fa.] ihtisas eden Ar χaṣṣa خصّ zseçti, ayırdı