müteessir

mütecanis

Arapça cns kökünden gelen mutacānis متجانس z "tecanüs eden, türdeş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس z "tür" sözcüğünün mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütecaviz

Arapça cwz kökünden gelen mutacāwiz متجاوز z "aşan, tecavüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti, aştı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütecessis

Arapça css kökünden gelen mutacassis متجسّس z "tecessüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "elle yokladı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütedeyyin

Arapça dyn kökünden gelen mutadayyin متديّن z "dindar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn sözcüğünün mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteessif

Arapça Asf kökünden gelen mutaˀassif متأسِّف z "teessüf eden, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "üzüldü, esef etti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteessir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
bağyü ısyān-i Karamānīden gāyet müteessir ve nihayette mütekeddir olüp [Karamanlının isyanından son derece üzüntü ve aşırı keder duyup]

Köken

Arapça As̠r kökünden gelen mutaˀaṯṯir متأثّر z "teessüre kapılan, etkilenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أثّر z "etkiledi, iz bıraktı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için teessür maddesine bakınız.


15.05.2015
mütefekkir

Arapça fkr kökünden gelen mutafakkir متفكِِّر z "tefekkür eden, düşünceli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteferrik

Arapça frḳ kökünden gelen mutafarriḳ متفرّق z "dağılmış, ayrışmış, ayrı, çeşitli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرك z "dağıttı, ayırdı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütegallibe

Arapça ġlb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mutaġalliba(t) متغلّبة z "üstünlük taslayan, kahr ile hüküm süren, zorba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin mutafaˁˁila( vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütehakkim

Arapça ḥkm kökünden gelen mutaḥakkim متحكّم z "hükmedici, tahakküm sahibi, egemenlik taslayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "hükmetti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteharrik

Arapça ḥrk kökünden gelen mutaḥarrik متحرِّك z "hareket eden, hareket halinde olan, mobil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraka حَرَكَ z "hareket etti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.