mütecanis

müteallik

Arapça ˁlḳ kökünden gelen mutaˁalliḳ متعلّق z "ilgili olan, taalluk eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, ilindi" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütearife

Arapça ˁrf kökünden gelen mutaˁāraf متعارف z "bilinen, umumen maruf olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi" fiilinin mutafāˁal vezninde (VI) edilgen fiil sıfatııdır.

mütebahhir

Arapça bḥr kökünden gelen mutabaḥḥir متبحّر z "geniş malumat sahibi, allame" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaḥḥara تبحّر z "engin oldu, bir ilim dalında derinleşti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça baḥr "engin" sözcüğünün (V) fiilidir.

mütebaki

Arapça bḳy kökünden gelen mutabāḳī متباقي z "artan, kalan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütebessim

Arapça bsm kökünden gelen mutabassim متبسّم z "tebessüm eden, gülümseyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basama بَسَمَ z "gülümsedi" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütecanis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mütecānis

Köken

Arapça cns kökünden gelen mutacānis متجانس z "tecanüs eden, türdeş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس z "tür" sözcüğünün mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tecanüs maddesine bakınız.


22.09.2014
mütecaviz

Arapça cwz kökünden gelen mutacāwiz متجاوز z "aşan, tecavüz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti, aştı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır.

mütecessis

Arapça css kökünden gelen mutacassis متجسّس z "tecessüs eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "elle yokladı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

mütedeyyin

Arapça dyn kökünden gelen mutadayyin متديّن z "dindar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn sözcüğünün mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteessif

Arapça Asf kökünden gelen mutaˀassif متأسِّف z "teessüf eden, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "üzüldü, esef etti" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.

müteessir

Arapça As̠r kökünden gelen mutaˀaṯṯir متأثّر z "teessüre kapılan, etkilenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أثّر z "etkiledi, iz bıraktı" fiilinin mutafaˁˁil vezninde (V) etken fiil sıfatııdır.