müteşebbis

müterakim

Ar mutarākim متراكم z [#rkm mutafāˁil VI fa.] birikmiş, üst üste yığılan Ar rakama ركم zyığdı

mütercim

Ar mutarcim مترجم z [#trcm mufaˁlil q. fa.] tercüme eden Ar tarcama(t) ترجمة zbaşka dile çevirme

mütereddit

Ar mutaraddid متردّد z [#rdd mutafaˁˁil V fa.] tereddüt eden, gidip geri dönen Ar radda ردّ zgeri döndürdü

müteselsil

Ar mutasalsil متسلسل z [#sl mutafaˁfiˁ q. II fa.] silsile halinde olan, zincirleme Ar tasalsala تسلسل zzincirlendi

müteşair

Ar mutaşāˁir متشاعر z [#şˁr mutafāˁil VI fa.] şairlik taslayan Ar taşāˁara تَشَاعَرَ z [VI f.] şiirsedi, şairlik tasladı Ar şiˁr شِعْر zşiir

müteşebbis

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müteşebbis: Muhkem yapışüp ilticā idici [sıkı sıkıya yapışıp elden bırakmayan] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müteşebbis: Yapışıcı sarmaşık. "girişken (sıfat)" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Müteşebbis iş erbabı ve güzel bir mülk sahibi olmak için büyük bir fırsat olan bu bina "girişimci, Fr. entrepreneur çevirisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
malî ahval ve şeraite bakmıyarak ameleye müteşebbis ve patronların

Ar mutaşabbiṯ متشبّث z [#şbs̠ mutafaˁˁil V fa.] yapışan, sarmaşan (özellikle örümcek için kullanılır) Ar şabaṯa شبث zyapıştı, (tırnaklarıyla) tutundu

Not: "Girişken" anlamında sıfat olarak kullanımı 1920'lerde aniden yaygınlaşmıştır. Ancak "entrepreneur" anlamında ad olarak kullanımına 1930'ların ortalarından önce rastlanmaz.


07.04.2019
müteşekkil

Ar mutaşakkil متشكّل z [#şkl mutafaˁˁil V fa.] teşekkül eden, şekillenen Ar şakl شكل zbiçim

müteşekkir

Ar mutaşakkir متشكّر z [#şkr mutafaˁˁil V fa.] teşekkür eden, şükran duyan Ar şakara شكر zşükretti

mütevazı

Ar mutawāḍiˁ متواضع z [#wḍˁ mutafāˁil VI fa.] tevazu eden, alçak gönüllü Ar waḍaˁa وضع zkoydu, indirdi

müteveccih

Ar mutawaccih متوجّه‎ z [#wch mutafaˁˁil V fa.] yönelen, teveccüh eden Ar wacaha وَجَهَ zyöneldi, yüzünü bir yöne çevirdi

müteveffa

Ar mutawaffā متوفَّى z [#wfy mutafaˁˁal V mef.] borcunu ödeyen, vefat eden Ar wafā وفا zborcunu ödedi, öldü