müstensih

müstehcen

Ar mustahcan مستهجن z [#hcn mustafˁal X mef.] çirkin sayılan, ayıp Ar hacīn هجين zmelez, soysuz

müstehlik

Ar mustahlik مستهلك z [#hlk mustafˁil X fa.] tüketen, helak eden Ar halaka هَلَكَ ztükendi, yok oldu

müstehzi

Ar mustahzī مستهزي z [#hzA mustafˁil X fa.] alay eden, alaycı Ar hazaˀa هزا zalay etti

müstemleke

Ar *mustamlak مستملك z [#mlk mustafˁal X mef.] mülk edinilmiş, devletleştirilmiş Ar *istimlāk إستملاك zmülk edinme, devletleştirme

müstenit

Ar mustanid مستند z [#snd muftaˁil VIII fa.] istinat eden, dayanan, dayanıklı, kararlı Ar sanada سند zdayandı

müstensih

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müstensıχ: Yazılmış bir şeyin suretini çıkaran, beyaz eden, kopyacı.

Ar mustansiχ مستنسخ z [#nsχ mustafˁil X fa.] istinsah eden, nüsha çıkaran Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

 istinsah

Not: Arapçada yaygın sözcük nāsiχ olup, Osmanlıca kaynaklarda mustansiχ biçimine 20. yy'dan önce pek rastlanmaz.


22.09.2014
müsterih

Ar mustarīḥ مستريح z [#rwḥ mustafˁil X fa.] dinlenen, dinç, ferah, asude Ar rāḥa راح zsoluk aldı, dindi

müstesna

Ar mustaṯnā مستثنا z [#s̠ny mustafˁal X mef.] sıradan olmayan, ayrıcalıklı Ar ṯanā ثنا zçift koştu, ikiledi, katladı

müsteşar

Ar mustaşār مستشار z [#şwr mustafˁal X mef.] istişare edilen kimse, danışman Ar şāra سَارَ zgösterdi

müsteşrik

Ar *mustaşriḳ مستشرق z [#şrḳ mustafˁil X fa.] Ar şarḳ شرق zdoğu

müstevli

Ar mustawli مستولٍ z [#wly mustafˁil X fa.] istila eden, tahakküm altına alan Ar walā وَلَا zbaşında durdu, yönetti