müstehzi

müstefit

Ar mustafīd مستفيد z [#fyd mustafˁil X fa.] yararlanan, fayda gören Ar fāda فَادَ zyararlandı

müstefreşe

Ar mustafraş مستفرش z [#frş mustafˁal X mef.] bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye Ar astifraşa إستفرش z [X f.] 1. döşek yaydı, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa aldı Ar faraşa فرش zyaydı, serdi

müstehak

Ar mustaḥaḳḳ مستحَقّ z [#ḥḳḳ mustafˁal X mef.] hak edilen Ar mustaḥiḳḳ مستحِقّ z [#ḥḳḳ mustafˁil X fa.] hak eden Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi

müstehcen

Ar mustahcan مستهجن z [#hcn mustafˁal X mef.] çirkin sayılan, ayıp Ar hacīn هجين zmelez, soysuz

müstehlik

Ar mustahlik مستهلك z [#hlk mustafˁil X fa.] tüketen, helak eden Ar halaka هَلَكَ ztükendi, yok oldu

müstehzi

[ Ali Bey terc., Kitab-ı Mukaddes, 1665]
mürâʾîler ile ve müstehzîler ile üzerime dişlerini kıcırdatdılar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
müstehzī: Irridens seu irrisor [alay eden]

Ar mustahzī مستهزي z [#hzA mustafˁil X fa.] alay eden, alaycı Ar hazaˀa هزا zalay etti

 istihza


18.02.2018
müstemleke

Ar *mustamlak مستملك z [#mlk mustafˁal X mef.] mülk edinilmiş, devletleştirilmiş Ar *istimlāk إستملاك zmülk edinme, devletleştirme

müstenit

Ar mustanid مستند z [#snd muftaˁil VIII fa.] istinat eden, dayanan, dayanıklı, kararlı Ar sanada سند zdayandı

müstensih

Ar mustansiχ مستنسخ z [#nsχ mustafˁil X fa.] istinsah eden, nüsha çıkaran Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

müsterih

Ar mustarīḥ مستريح z [#rwḥ mustafˁil X fa.] dinlenen, dinç, ferah, asude Ar rāḥa راح zsoluk aldı, dindi

müstesna

Ar mustaṯnā مستثنا z [#s̠ny mustafˁal X mef.] sıradan olmayan, ayrıcalıklı Ar ṯanā ثنا zçift koştu, ikiledi, katladı