müstehak

müstebit

Ar mustabidd مستبدّ z [#bdd mustafˁil X fa.] yalnız, yalınmış, başına buyruk Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı

müstecap

Ar mustacāb مستجاب z [#cwb mustafˁal X mef.] (duaları) kabul olunmuş Ar cāba جَابَ zcevap verdi

müstecir

Ar mustaˀcir مستأجر z [#Acr mustafˁil X fa.] ücretle tutan, kiracı Ar astaˀcara أسْتَأجَرَ z [X f.] ücretle tuttu, kiraladı Ar acr أجر zecir, ücret, kira bedeli

müstefit

Ar mustafīd مستفيد z [#fyd mustafˁil X fa.] yararlanan, fayda gören Ar fāda فَادَ zyararlandı

müstefreşe

Ar mustafraş مستفرش z [#frş mustafˁal X mef.] bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye Ar astifraşa إستفرش z [X f.] 1. döşek yaydı, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa aldı Ar faraşa فرش zyaydı, serdi

müstehak

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
ve lākin müsteḥıḳḳ bolur laˁnetke [laneti hakkeder]

Ar mustaḥaḳḳ مستحَقّ z [#ḥḳḳ mustafˁal X mef.] hak edilen Ar mustaḥiḳḳ مستحِقّ z [#ḥḳḳ mustafˁil X fa.] hak eden Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi

 istihkak

Not: Allah müstehakkını [hak edileni] versin ile Sen buna müstehıksın [hak eden] arasındaki ayrım, Türkçe konuşma dilinde kaybedilmiştir.


02.03.2021
müstehcen

Ar mustahcan مستهجن z [#hcn mustafˁal X mef.] çirkin sayılan, ayıp Ar hacīn هجين zmelez, soysuz

müstehlik

Ar mustahlik مستهلك z [#hlk mustafˁil X fa.] tüketen, helak eden Ar halaka هَلَكَ ztükendi, yok oldu

müstehzi

Ar mustahzī مستهزي z [#hzA mustafˁil X fa.] alay eden, alaycı Ar hazaˀa هزا zalay etti

müstemleke

Ar *mustamlak مستملك z [#mlk mustafˁal X mef.] mülk edinilmiş, devletleştirilmiş Ar *istimlāk إستملاك zmülk edinme, devletleştirme

müstenit

Ar mustanid مستند z [#snd muftaˁil VIII fa.] istinat eden, dayanan, dayanıklı, kararlı Ar sanada سند zdayandı