müstefreşe

müstear

Arapça ˁwr kökünden gelen mustaˁār مستعار z "eğreti, ödünç alınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عَارَ z "kusurlu idi, eğreti idi" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müstebit

Arapça bdd kökünden gelen mustabidd مستبدّ z "yalnız, yalınmış, başına buyruk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badda بَدَّ z "ayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstecap

Arapça cwb kökünden gelen mustacāb مستجاب z "(duaları) kabul olunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāba جَابَ z "cevap verdi" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müstecir

Arapça Acr kökünden gelen mustaˀcir مستأجر z "ücretle tutan, kiracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça astaˀcara أسْتَأجَرَ z "ücretle tuttu, kiraladı" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça acr أجر z "ecir, ücret, kira bedeli" sözcüğünün (X) fiilidir.

müstefit

Arapça fyd kökünden gelen mustafīd مستفيد z "yararlanan, fayda gören" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāda فَادَ z "yararlandı" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstefreşe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1952]
Bir erkek dört kadınla evlenebilir. Hatta kesesine güveniyorsa birkaç tane de müstefreşe - odalık - temin edebilir.

Köken

Arapça frş kökünden gelen mustafraş مستفرش z "bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça astifraşa إستفرش z "1. döşek yaydı, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa aldı" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, serdi" fiilinin (X) fiilidir.

Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Osmanlıca ve Türkçe hiçbir sözlükte bu kelime mevcut değildir. +e ekiyle dişil yapılması yakın devir Türkçesine mahsus görünüyor.


15.11.2019
müstehak

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen mustaḥaḳḳ مستحَقّ z "hak edilen" veya Arapça ḥḳḳ kökünden gelen mustaḥiḳḳ مستحِقّ z "hak eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "hak idi" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstehcen

Arapça hcn kökünden gelen mustahcan مستهجن z "çirkin sayılan, ayıp" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacīn هجين z "melez, soysuz" sözcüğünün mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müstehlik

Arapça hlk kökünden gelen mustahlik مستهلك z "tüketen, helak eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هَلَكَ z "tükendi, yok oldu" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstehzi

Arapça hzA kökünden gelen mustahzī مستهزي z "alay eden, alaycı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazaˀa هزا z "alay etti" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstemleke

Arapça mlk kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mustamlak مستملك z "mülk edinilmiş, devletleştirilmiş" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *istimlāk إستملاك z "mülk edinme, devletleştirme" sözcüğünün mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.