müstefreşe

müstear

Ar mustaˁār مستعار z [#ˁwr mustafˁal X mef.] eğreti, ödünç alınmış Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

müstebit

Ar mustabidd مستبدّ z [#bdd mustafˁil X fa.] yalnız, yalınmış, başına buyruk Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı

müstecap

Ar mustacāb مستجاب z [#cwb mustafˁal X mef.] (duaları) kabul olunmuş Ar cāba جَابَ zcevap verdi

müstecir

Ar mustaˀcir مستأجر z [#Acr mustafˁil X fa.] ücretle tutan, kiracı Ar astaˀcara أسْتَأجَرَ z [X f.] ücretle tuttu, kiraladı Ar acr أجر zecir, ücret, kira bedeli

müstefit

Ar mustafīd مستفيد z [#fyd mustafˁil X fa.] yararlanan, fayda gören Ar fāda فَادَ zyararlandı

müstefreşe

[ Milliyet - gazete, 1952]
Bir erkek dört kadınla evlenebilir. Hatta kesesine güveniyorsa birkaç tane de müstefreşe - odalık - temin edebilir.

Ar mustafraş مستفرش z [#frş mustafˁal X mef.] bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye Ar astifraşa إستفرش z [X f.] 1. döşek yaydı, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa aldı Ar faraşa فرش zyaydı, serdi

 mefruşat

Not: Osmanlıca ve Türkçe hiçbir sözlükte bu kelime mevcut değildir. +e ekiyle dişil yapılması yakın devir Türkçesine mahsus görünüyor.


15.11.2019
müstehak

Ar mustaḥaḳḳ مستحَقّ z [#ḥḳḳ mustafˁal X mef.] hak edilen Ar mustaḥiḳḳ مستحِقّ z [#ḥḳḳ mustafˁil X fa.] hak eden Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi

müstehcen

Ar mustahcan مستهجن z [#hcn mustafˁal X mef.] çirkin sayılan, ayıp Ar hacīn هجين zmelez, soysuz

müstehlik

Ar mustahlik مستهلك z [#hlk mustafˁil X fa.] tüketen, helak eden Ar halaka هَلَكَ ztükendi, yok oldu

müstehzi

Ar mustahzī مستهزي z [#hzA mustafˁil X fa.] alay eden, alaycı Ar hazaˀa هزا zalay etti

müstemleke

Ar *mustamlak مستملك z [#mlk mustafˁal X mef.] mülk edinilmiş, devletleştirilmiş Ar *istimlāk إستملاك zmülk edinme, devletleştirme