müstear

müstakil

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu

müstamel

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ zişledi, yaptı

müstantik

Ar mustanṭiḳ مستنطق z [#nṭḳ mustafˁil X fa.] konuşturan Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

müstatil

Ar mustaṭīl مستطيل z [#ṭwl mustafˁil X fa.] uzun, uzayan, çekerek uzatılmış Ar ṭāla طال zuzadı

müstear

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
sözü müsteˁār söyle ammā istiˁāreyi imkānla söyle [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ol ay gibi nūrı müsteˁār olur

Ar mustaˁār مستعار z [#ˁwr mustafˁal X mef.] eğreti, ödünç alınmış Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

 istiare


28.07.2015
müstebit

Ar mustabidd مستبدّ z [#bdd mustafˁil X fa.] yalnız, yalınmış, başına buyruk Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı, apıştı

müstecap

Ar mustacāb مستجاب z [#cwb mustafˁal X mef.] (duaları) kabul olunmuş Ar cāba جَابَ zcevap verdi

müstecir

Ar mustaˀcir مستأجر z [#Acr mustafˁil X fa.] ücretle tutan, kiracı Ar astaˀcara أسْتَأجَرَ z [X f.] ücretle tuttu, kiraladı Ar acr أجر zecir, ücret, kira bedeli

müstefit

Ar mustafīd مستفيد z [#fyd mustafˁil X fa.] yararlanan, fayda gören Ar fāda فَادَ zyararlandı

müstefreşe

Ar mustafraş مستفرش z [#frş mustafˁal X mef.] bir erkeğin istifraş hakkına sahip olduğu kadın, cariye Ar astifraşa إستفرش z [X f.] 1. döşek yaydı, 2. bir kadını nikâhlı veya nikâhsız yatağa aldı Ar faraşa فرش zyaydı, serdi