müsteşrik

müstenit

Ar mustanid مستند z [#snd muftaˁil VIII fa.] istinat eden, dayanan, dayanıklı, kararlı Ar sanada سند zdayandı

müstensih

Ar mustansiχ مستنسخ z [#nsχ mustafˁil X fa.] istinsah eden, nüsha çıkaran Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

müsterih

Ar mustarīḥ مستريح z [#rwḥ mustafˁil X fa.] dinlenen, dinç, ferah, asude Ar rāḥa راح zsoluk aldı, dindi

müstesna

Ar mustaṯnā مستثنا z [#s̠ny mustafˁal X mef.] sıradan olmayan, ayrıcalıklı Ar ṯanā ثنا zçift koştu, ikiledi, katladı

müsteşar

Ar mustaşār مستشار z [#şwr mustafˁal X mef.] istişare edilen kimse, danışman Ar şāra سَارَ zgösterdi

müsteşrik

YO: [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Orientaliste [Fr.]: müteşerrik, müsteşrik.

Ar *mustaşriḳ مستشرق z [#şrḳ mustafˁil X fa.] Ar şarḳ شرق zdoğu

 şark

Not: Fr orientaliste karşılığı olarak Arapça kökten türetilmiş Yeni-Osmanlıca kelimedir.


22.09.2014
müstevli

Ar mustawli مستولٍ z [#wly mustafˁil X fa.] istila eden, tahakküm altına alan Ar walā وَلَا zbaşında durdu, yönetti

müstezat

Ar mustazād مستزاد z [#zyd mustafˁal X mef.] 1. ziyade edilmiş, artırılmış, 2. her mısraına bir ayak eklenerek dolgu yapılmış şiir Ar zāda زاد zarttı, çoğaldı

müsvedde

Ar musawwada(t) مُسَوَّدة z [#swd mufaˁˁala(t) II mef.] karalanmış şey, taslak Ar aswad أسود zkara

müşabih

Ar muşābih مشابِه z [#şbh mufāˁil III fa.] benzeyen, benzer Ar şabiha شَبِهَ zbenzedi

müşahede

Ar muşāhada(t) مشاهدة z [#şhd mufāˁala(t) III msd.] gözüyle görme, tanık olma, gözden geçirme Ar şahida شَهِدَ ztanık oldu