müstahsil

müstafi

Ar *mustaˁfi مستعفٍ z [#ˁfw mustafˁil X fa.] bir görevden affını dileyen, istifa eden Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

müstağni

Ar mustaġni مستغنٍ z [#ġny mustafˁil X fa.] istiğna eden, doygun Ar ġaniya غَنِىَ zdoydu

müstağrak

Ar mustaġraḳ مستغرق z [#ġrḳ mustafˁal X mef.] gark edilmiş, batmış, boğulmuş Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya battı, gark oldu

müstahdem

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti

müstahkem

Ar mustaḥkam مستحكم z [#ḥkm mustafˁal X mef.] tahkim edilmiş, berkitilmiş, berk Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

müstahsil

YO: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müstahsil: Maˁmulāt-ı kimyeviyye istihsāl eden. YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müstahsil: Husule getiren ve hasıl eden manasıyla kullanılıyorsa da, husul maddesi istifˁāl babından gelmediğinden, doğru değildir. Tefˁīl babından "tahsil" demek iktıza eder.

Ar *mustaḥṣil مستحصِل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] üretici Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi

 istihsal


14.05.2015
müstahzar

Ar mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] hazır edilmiş, huzura getirilmiş Ar ḥaḍara حضر zhazır idi

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

müstakil

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu

müstamel

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ zişledi, yaptı