müstafi

müsmir

Ar muṯmir مثمر z [#s̠mr mufˁil IV fa.] ürün veren, semereli Ar ṯamara ثمر zürün verdi

müsnet

Ar musnad مسند z [#snd mufˁal IV mef.] 1. isnat edilen, dayandırılan, 2. eski çağda kullanılan bir Arap yazısı, 3. çağ, devir, özellikle antik çağ Ar sanada سند zdayandı

müspet

Ar muṯbat مثبت z [#s̠bt mufˁal IV mef.] kanıtlanmış, konfirme edilmiş Ar ṯabata ثَبَتَ zsabit oldu, kesinleşti, kanıtlandı

müsrif

Ar musrif مسرِف z [#srf mufˁil IV fa.] israf eden, boşa harcayan Ar sarafa سَرَفَ zihmal etti

müstacel

Ar mustaˁcal مستعجل z [#ˁcl mustafˁal X mef.] acele oldurulan, ivedi Ar ˁacala عجل zacele etti

müstafi

YO: [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
niyetindedir. Mumaileyh müstafi nazırlara karşı vuku bulacak hiç bir tecavüze müsamaha etmiyeceğini

Ar *mustaˁfi مستعفٍ z [#ˁfw mustafˁil X fa.] bir görevden affını dileyen, istifa eden Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

 istifa

Not: 20. yy'dan eski metin ve sözlüklerde örneği bulunmaz.


17.02.2018
müstağni

Ar mustaġni مستغنٍ z [#ġny mustafˁil X fa.] istiğna eden, doygun Ar ġaniya غَنِىَ zdoydu

müstağrak

Ar mustaġraḳ مستغرق z [#ġrḳ mustafˁal X mef.] gark edilmiş, batmış, boğulmuş Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya battı, gark oldu

müstahdem

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti

müstahkem

Ar mustaḥkam مستحكم z [#ḥkm mustafˁal X mef.] tahkim edilmiş, berkitilmiş, berk Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

müstahsil

Ar *mustaḥṣil مستحصِل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] üretici Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi