müsrif

müslim

Ar muslim مسلم z [#slm mufˁil IV fa.] teslim olan, islam olan Ar islām إسلام zteslim olma, islam dini

Müslüman

Fa muslimān/muselmān مسلمان z [çoğ.] İslama mensup olanlar Ar muslim مسلم z +an3

müsmir

Ar muṯmir مثمر z [#s̠mr mufˁil IV fa.] ürün veren, semereli Ar ṯamara ثمر zürün verdi

müsnet

Ar musnad مسند z [#snd mufˁal IV mef.] 1. isnat edilen, dayandırılan, 2. eski çağda kullanılan bir Arap yazısı, 3. çağ, devir, özellikle antik çağ Ar sanada سند zdayandı

müspet

Ar muṯbat مثبت z [#s̠bt mufˁal IV mef.] kanıtlanmış, konfirme edilmiş Ar ṯabata ثَبَتَ zsabit oldu, kesinleşti, kanıtlandı

müsrif

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
sürüŋ bu müsrif devletsüzi ki ben buŋa bunca niˁmet verdüm isrāf itti

Ar musrif مسرِف z [#srf mufˁil IV fa.] israf eden, boşa harcayan Ar sarafa سَرَفَ zihmal etti

 israf


13.05.2015
müstacel

Ar mustaˁcal مستعجل z [#ˁcl mustafˁal X mef.] acele oldurulan, ivedi Ar ˁacala عجل zacele etti

müstafi

Ar *mustaˁfi مستعفٍ z [#ˁfw mustafˁil X fa.] bir görevden affını dileyen, istifa eden Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

müstağni

Ar mustaġni مستغنٍ z [#ġny mustafˁil X fa.] istiğna eden, doygun Ar ġaniya غَنِىَ zdoydu

müstağrak

Ar mustaġraḳ مستغرق z [#ġrḳ mustafˁal X mef.] gark edilmiş, batmış, boğulmuş Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya battı, gark oldu

müstahdem

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti