müsaade

mürteci

Ar *murtaciˁ مرتجع z [#rcˁ muftaˁil VIII fa.] irtica eden Ar *irticāˁ إرتجاع z

mürted

Ar murtadd مرتدّ z [#rdd muftaˁil VIII fa.] dönen, özellikle dinden dönen Ar radda ردّ zdöndü

mürur

Ar murūr مرور z [#mrr fuˁūl msd.] geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi Ar marra مرّ zgeçti

mürüvvet

Ar murūwa(t) مروّة z [#mrw fuˁūla(t) msd.] erkeklik, erdem, soylu ve seçkin davranış ≈ Ar imraˀ إمراء z [#mrA] erkek

mürver

Fa murwarī/marwarīd مروارى zinci EYun margarítēs μαργαρίτης za.a.

müsaade

"yardım etme, el verme" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
Bahr-i muḥīte [okyanusa] çıkılup ve bir miḳdār rūzgār müsāˁade gösterüp "izin" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müsāˁade: Bırakma, men etmeme, ruhsat ve mülayemet.

Ar musāˁada(t) مساعدة z [#sˁd mufāˁala(t) III msd.] yardımlaşma; yardım, yarlık, el verme, kolay kılma Ar saˁada سَعَدَ zyaver gitti, yardım gördü

 saadet

Not: "İzin" anlamı Türkçede 19. yy'a doğru ağır basmıştır.

Bu maddeye gönderenler: müsait


15.02.2020
müsabaka

Ar musābaḳa(t) مسابقة z [#sbḳ mufāˁala(t) III msd.] öne geçme, yarışma, yarış Ar sabaḳa سبق zöne geçti

müsabık

Ar *musābiḳ مسابق z [#sbḳ mufāˁil III fa.] öne geçen Ar sabaḳa سبق zöne geçti

müsademe

Ar muṣādama(t) مصادمة z [#ṣdm mufāˁala(t) III msd.] çarpışma Ar ṣadama صدم zçarptı

müsadere

Ar muṣādara(t) مصادرة z [#ṣdr mufāˁala(t) III msd.] 1. (göğüs göğüse) çatışma, 2. yaptırım uygulama, zorla yaptırma Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı

müsait

Ar musāˁid مساعد z [#sˁd mufāˁil III fa.] yardımcı, yadım eden, yaver Ar sāˁada ساعد zyardım etti, kolay kıldı