mürteci

mürettep

Ar murattab مرتّب z [#rtb mufaˁˁal II mef.] tertip edilmiş, düzenlenik, sıralı Ar rattaba رتّب z [II f.] dizdi, sıraladı

mürettip

Ar murattib مرتّب z [#rtb mufaˁˁil II fa.] tertip eden, dizen Ar rattaba رتّب z [II f.] dizdi, sıraladı

mürit

Ar murīd مريد z [#rwd mufˁil IV fa.] murat eden, dileyen Ar rāda راد zistedi, aradı

mürsel

Ar mursal مرسل z [#rsl mufˁal IV mef.] 1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis Ar rasala رَسَلَ zsaldı, gönderdi

mürşit

Ar murşid مرشد z [#rşd mufˁil IV fa.] yol gösteren, kılavuz Ar raşada رَشَدَ zdoğru yola gitti

mürteci

YO: ""ilerici" olarak tanımlanan siyasi görüşlere karşı çıkan kimse, reaksiyoner" [ Tanin - gazete, 1908]

Ar *murtaciˁ مرتجع z [#rcˁ muftaˁil VIII fa.] irtica eden Ar *irticāˁ إرتجاع z

 irtica


05.09.2017
mürted

Ar murtadd مرتدّ z [#rdd muftaˁil VIII fa.] dönen, özellikle dinden dönen Ar radda ردّ zdöndü

mürur

Ar murūr مرور z [#mrr fuˁūl msd.] geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi Ar marra مرّ zgeçti

mürüvvet

Ar murūwa(t) مروّة z [#mrw fuˁūla(t) msd.] erkeklik, erdem, soylu ve seçkin davranış ≈ Ar imraˀ إمراء z [#mrA] erkek

mürver

Fa murwarī/marwarīd مروارى zinci EYun margarítēs μαργαρίτης za.a.

müsaade

Ar musāˁada(t) مساعدة z [#sˁd mufāˁala(t) III msd.] yardımlaşma; yardım, yarlık, el verme, kolay kılma Ar saˁada سَعَدَ zyaver gitti, yardım gördü