müreffeh

mürafaa

Arapça rfˁ kökünden gelen murāfaˁa(t) مرافعة z "üst makama gitme, mahkemede bir şeyi (sözlü olarak) savunma, dava etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, yüceltti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mürai

Arapça rAy kökünden gelen murāˀi مراىٍٔ z "ikiyüzlülük eden, aslından farklı görünen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riyāˀ رياء z "ikiyüzlülük etme, görünme" sözcüğünün mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mürdüm

Farsça mardum مردم z "1. adam, insan, 2. gözbebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça martōm "birey, kişi, bebek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *mart-tōhm "insan tohumu, insanoğlu" biçiminden evrilmiştir.

mürebbi

Arapça rbw kökünden gelen murabbi ٍمربّ z "terbiye eden, terbiyeci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "büyüdü, yetişti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müreccah

Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen, ağır basan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رَجَحَ z "tercih edildi, ağır bastı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müreffeh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
eyyām-i devletünde reâyâ müreffehü'l-hāl olub, devām-ı devlet-i ebed-peyvend duˁasına pāyveste iştigāl olunurdu.

Köken

Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refah sahibi, huzurlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için refah maddesine bakınız.


07.04.2019
mürekkep

Arapça rkb kökünden gelen murakkab مُرَكَّب z "1. terkip edilmiş, bileşik, bileşim, 2. özellikle yazı mürekkebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakkaba رَكَّبَ z "bindirdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "bindi" fiilinin (II) fiilidir.

müren

Fransızca murène "yılan balığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen muraena sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen múraina μύραινα z sözcüğünden alıntıdır.

mürettep

Arapça rtb kökünden gelen murattab مرتّب z "tertip edilmiş, düzenlenik, sıralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürettip

Arapça rtb kökünden gelen murattib مرتّب z "tertip eden, dizen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mürit

Arapça rwd kökünden gelen murīd مريد z "murat eden, dileyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāda راد z "istedi, aradı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.