mürai

müphem

Arapça bhm kökünden gelen mubham مبهم z "anlaşılmaz, belirsiz, anlayıştan veya anlaşılırlıktan yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahīma(t) إبهام z "hayvan, dil ve idraktan yoksun mahluk" sözcüğünün mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

müptela

Arapça blw kökünden gelen mubtalāˀ مبتلا z "belaya uğrayan, sınanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بَلَا z "sınadı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müptezel

Arapça bḏl kökünden gelen mubtaḏal مبتذل z "sıradan, bayağı, adi, seçkin olmayan, rezil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḏala بَذَلَ z "saçtı, döktü" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müracaat

Arapça rcˁ kökünden gelen murācaˁa(t) مراجعة z "başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mürafaa

Arapça rfˁ kökünden gelen murāfaˁa(t) مرافعة z "üst makama gitme, mahkemede bir şeyi (sözlü olarak) savunma, dava etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, yüceltti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mürai
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
Bir avret Mālik'e eyitdi: éy mürāyī

Köken

Arapça rAy kökünden gelen murāˀi مراىٍٔ z "ikiyüzlülük eden, aslından farklı görünen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riyāˀ رياء z "ikiyüzlülük etme, görünme" sözcüğünün mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için riya maddesine bakınız.


18.02.2018
mürdüm

Farsça mardum مردم z "1. adam, insan, 2. gözbebeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça martōm "birey, kişi, bebek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *mart-tōhm "insan tohumu, insanoğlu" biçiminden evrilmiştir.

mürebbi

Arapça rbw kökünden gelen murabbi ٍمربّ z "terbiye eden, terbiyeci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "büyüdü, yetişti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müreccah

Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen, ağır basan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رَجَحَ z "tercih edildi, ağır bastı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müreffeh

Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refah sahibi, huzurlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürekkep

Arapça rkb kökünden gelen murakkab مُرَكَّب z "1. terkip edilmiş, bileşik, bileşim, 2. özellikle yazı mürekkebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakkaba رَكَّبَ z "bindirdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "bindi" fiilinin (II) fiilidir.