münzevi

münşeat

Ar munşaˀāt منشآت z [#nşA IV mef. çoğ.] inşa edilenler, yapılar veya kompozisyonlar Ar naşaˀa نشأ zçıktı, belirdi, (su) kaynadı

münteha

Ar muntehā منتهىً z [#nhw muftaˁal VIII mef.] limit, bir şeyin son noktası Ar nahā نها zvardı, sona erdi

müntehip

Ar muntaχib منتخب z [#nχb muftaˁil VIII fa.] intihap eden, seçen Ar naχaba نخب zseçti

müntesip

Ar muntasib منتسب z [#nsb muftaˁil VIII fa.] atanmış, adanmış Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi, ait idi

münteşir

Ar muntaşir منتشر z [#nşr muftaˁil VIII fa.] yayılan, intişar eden Ar naşara إنتشار zyaydı

münzevi

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Muvaffak ol gördigin evde maˁzūl münzevīdür.

Ar munzawi منزوٍ z [#zwy munfaˁil VII fa.] köşeye çekilen Ar zāwiya(t) زاوية zköşe

 inziva


14.05.2015
müphem

Ar mubham مبهم z [#bhm mufˁal IV mef.] anlaşılmaz, belirsiz, anlayıştan veya anlaşılırlıktan yoksun Ar bahīma(t) إبهام zhayvan, dil ve idraktan yoksun mahluk

müptela

Ar mubtalāˀ مبتلا z [#blw muftaˁal VIII mef.] belaya uğrayan, sınanan Ar balā بَلَا zsınadı

müptezel

Ar mubtaḏal مبتذل z [#bḏl muftaˁal VIII mef.] sıradan, bayağı, adi, seçkin olmayan, rezil Ar baḏala بَذَلَ zsaçtı, döktü

müracaat

Ar murācaˁa(t) مراجعة z [#rcˁ mufāˁala(t) III msd.] başvurma Ar racaˁa رَجَعَ zrücu etti, geri geldi

mürafaa

Ar murāfaˁa(t) مرافعة z [#rfˁ mufāˁala(t) III msd.] üst makama gitme, mahkemede bir şeyi (sözlü olarak) savunma, dava etme Ar rafaˁa رفع zyükseltti, yüceltti