mümzi

mümeyyiz

Ar mumayyiz مُمَيِّز z [#myz mufaˁˁil II fa.] seçen, seçici, iyiyi kötüden ayıran Ar māza مَازَ zseçti, ayırdı

mümin

Ar muˀmin مؤمن z [#Amn mufˁil IV fa.] iman eden, inanan Ar āmana آمن z [IV f.] iman etti, inançlı idi Ar amana أمن zgüvendi, inandı

mümkün

Ar mumkin ممكن z [#mkn mufˁil IV fa.] imkânlı Ar amkana أمكن z [IV f.] gücü yetti, mümkün idi

mümtaz

Ar mumtāz ممتاز z [#myz muftaˁal VIII mef.] imtiyazlı, seçkin Ar māza ماز zseçti, ayırdı

mümteni

Ar mumtaniˁ ممتنع z [#mnˁ muftaˁil VIII fa.] men edilen, yasaklanmış Ar manaˁa مَنَعَ zyasakladı

mümzi

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mümzī ممضى: Vāzıˁ-ı imza.

Ar mumḍi مُمْضٍ z [#mḍy mufˁil IV fa.] imza eden, sonlandıran Ar maḍā مضا zbitti

 imza


16.09.2017
münacat

Ar munācā(t) مناجاة z [#ncw mufāˁala(t) III msd.] 1. gizlice söyleme, itiraf etme, 2. dua, ilahi Ar nacā نجا zkurtuldu

münadi

Ar munādi منادٍ z [#ndw mufāˁil III fa.] bağıran, çığırtkan Ar nadā ندا zbağırdı, nida etti

münafık

Ar munāfiḳ منافِق z [#nfḳ mufāˁil III fa.] nifak sokan, ikiyüzlü Ar nāfaḳa نَافَقَ z [III f.] ikiyüzlülük etti, ikilik çıkardı

münakaşa

Ar munāḳaşa(t) مناقشة z [#nḳş mufāˁala(t) III msd.] tartışma Ar naḳaşa نَقَشَ zçaktı, çattı ≈ Aram nəḳaş נְקַשׁ zçatma, vurma, saplama

münasebet

Ar munāsaba(t) مناسبة z [#nsb mufāˁala(t) III msd.] ilişki, ilgi Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi