müflis

müeyyide

Arapça Ayd kökünden gelen muˀayyid مؤيّد z "teyit ve takviye eden, konfirme eden, kuvvetlendiren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ayyada أيد z "teyit etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müezzin

Arapça Aḏn kökünden gelen muˀaḏḏin مُؤَذِّن z "ezan okuyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏḏana أَذَّنَ z "ezan okudu" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça aḏān أذان z "ezan" sözcüğünün (II) fiilidir.

müfessir

Arapça fsr kökünden gelen mufassir مفسّر z "tefsir eden, yorumlayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fassara فسر z "yorumladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müfettiş

Arapça ftş kökünden gelen mufattiş مفتِّش z "teftiş eden, sorgulayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فَتَّشَ z "sorguladı, denetledi" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müfit

Arapça fyd kökünden gelen müfīd مفيد z "faydalandıran, ifade eden, faydalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāda فَادَ z "yararlandı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müflis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
özi boldı muflis çıġaylık yidi [kendisi iflas etti, fakirliğe düştü]

Köken

Arapça fls kökünden gelen muflis مفلس z "iflas eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aflasa أفلس z "iflas etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için iflas maddesine bakınız.


03.04.2015
müfredat

Arapça frd kökünden gelen mufradāt مفردات z "birimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mufrada(t) مفرد z "ayrışmış veya tekil şey, birim, cüz" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça mufrad "tekil" sözcüğünün tekilidir. Arapça sözcük Arapça afrada أفرد z "ayırdetti, ayrıştırdı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

müfreze

Arapça frz kökünden gelen mufraz مفرز z "ayrılmış" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraza فرز z "ayırdı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

müfrit

Arapça frṭ kökünden gelen mufriṭ مفرط z "aşırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فَرَطَ z "ileri gitti, sınırı aştı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müfsit

Arapça fsd kökünden gelen mufsid مفسِد z "fesat eden, bozguncu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça afsada أفسد z "bozdu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça fasada فَسَدَ z "bozuldu" fiilinin (IV) fiilidir.

müftehir

Arapça fχr kökünden gelen muftaχir مفتخر z "iftihar eden, övünen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faχara فخر z "övündü" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.