müdana

müdafaa

Arapça dfˁ kökünden gelen mudāfaˁa(t) مدافعة z "saldırıyı def etme, savunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "def etti, savdı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdafi

Arapça dfˁ kökünden gelen mudāfiˁ مدافع z "def eden, müdafaa eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "def etti, savdı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müdahale

Arapça dχl kökünden gelen mudāχala(t) مداخلة z "1. girme, dahil olma, 2. söze girme, girişme, karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdahene

Arapça dhn kökünden gelen mudāhana(t) مداهنة z "birini yüzüne karşı övme, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dahana دهن z "yağladı, yağ sürdü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdahil

Arapça dχl kökünden gelen mudāχil مداخل z "araya giren, müdahale eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi, dahil oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müdana
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
müdana etmek, müdanası olmak: minnet etmek

Köken

Arapça mudāhana(t) مداهنة z "yağcılık, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için müdahene maddesine bakınız.

Ek açıklama

Müdahene sözcüğünün halk ağzındaki biçimi iken Cumhuriyet döneminde ayrı kelime kabul edilerek sözlüğe dahil edilmiştir. Galat-ı meşhurdur.

Benzer sözcükler

mudana, müdanasız


07.04.2015
müdavim

Arapça dwm kökünden gelen mudāwim مداوم z "devam eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "devam etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müddei

Arapça dˁw kökünden gelen muddaˁi مدَّعٍ z "iddia eden, davacı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁā دَاعَ z "dava etti, çağırdı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müddet

Arapça mdd kökünden gelen mudda(t) مدّة z "zaman veya mekânda uzunluk, süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

müdebbir

Arapça dbr kökünden gelen mudabbir مدبّر z "ardını düşünen, tedbir eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabbara دَبَّرَ z "arkasını düşündü, planladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müdellel

Arapça dll kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mudallal مدلّل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalīl دليل z "delil" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.