mücver

mücellit

Arapça cld kökünden gelen mucallid مجلّد z "kitap ciltleyen, deri kaplayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cild جلد z "deri" sözcüğünün mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mücerret

Arapça crd kökünden gelen mucarrad مجرّد z "1. tecrit edilmiş, yalın, yalnız, 2. soyut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mücessem

Arapça csm kökünden gelen mucassam مجسّم z "cisimleşmiş, hacimli, dolgun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassama جَسَّمَ z "cisimleşti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça cism "beden, cüsse" sözcüğünün (II) fiilidir.

mücevher

Arapça cwhr kökünden gelen mucawhar مُجَوْهَر z "kıymetli taşla bezeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawhar جَوْهَر z "kıymetli taş" sözcüğünün mufaˁlal vezninde murabba (dörtlü) edilgen fiil sıfatııdır.

mücrim

Arapça crm kökünden gelen mucrim مجرم z "cürüm işleyen, suçlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carama جَرَمَ z "suç işledi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mücver
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[YemK, 1924]
mücmerî: [kıyma, soğan ve pirinçle yapılan bir kızartma] [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
mücver: kavrulmuş kıyma, soğan ve maydanoz gibi şeyler yumurta ile yuğrularak köfte gibi kızartılıp yapılan bir çeşit yemek

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Yapı itibariyle Arapça bir alıntıyı andırsa da Arapça karşılığı anlaşılamadı.


10.03.2019
müçtehit

Arapça chd kökünden gelen muctahid مجتهِد z "içtihat eden, dinde ve hukukta yeni kurallar getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müdafaa

Arapça dfˁ kökünden gelen mudāfaˁa(t) مدافعة z "saldırıyı def etme, savunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "def etti, savdı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdafi

Arapça dfˁ kökünden gelen mudāfiˁ مدافع z "def eden, müdafaa eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "def etti, savdı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müdahale

Arapça dχl kökünden gelen mudāχala(t) مداخلة z "1. girme, dahil olma, 2. söze girme, girişme, karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdahene

Arapça dhn kökünden gelen mudāhana(t) مداهنة z "birini yüzüne karşı övme, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dahana دهن z "yağladı, yağ sürdü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.