mücerret

mücazat

Arapça czy kökünden gelen mucāzā(t) مجازاة z "cezalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazā جَزَا z "suç bedeli ödedi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mücbir

Arapça cbr kökünden gelen mucbir مجبر z "icbar eden, zorlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "güç kullandı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müceddit

Arapça cdd kökünden gelen mucaddid مجدّد z "yenileyen, yenilikçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd "yeni" sözcüğünün mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mücehhez

Arapça chz kökünden gelen mucahhaz مجهّز z "techiz edilmiş, donanımlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahaza جَهَزَ z "donandı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mücellit

Arapça cld kökünden gelen mucallid مجلّد z "kitap ciltleyen, deri kaplayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cild جلد z "deri" sözcüğünün mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mücerret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Nehcü'l-Feradis, 1358]
elgindeki [elindeki] ne kim dünyāvī bar, cümlesini mülkindin çıḳarğıl, mücerred bolğıl [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
muggierét: chasto & vergine [bakire kız]

Köken

Arapça crd kökünden gelen mucarrad مجرّد z "1. tecrit edilmiş, yalın, yalnız, 2. soyut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tecrit maddesine bakınız.


25.08.2017
mücessem

Arapça csm kökünden gelen mucassam مجسّم z "cisimleşmiş, hacimli, dolgun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassama جَسَّمَ z "cisimleşti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça cism "beden, cüsse" sözcüğünün (II) fiilidir.

mücevher

Arapça cwhr kökünden gelen mucawhar مُجَوْهَر z "kıymetli taşla bezeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawhar جَوْهَر z "kıymetli taş" sözcüğünün mufaˁlal vezninde murabba (dörtlü) edilgen fiil sıfatııdır.

mücrim

Arapça crm kökünden gelen mucrim مجرم z "cürüm işleyen, suçlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carama جَرَمَ z "suç işledi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mücver

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

müçtehit

Arapça chd kökünden gelen muctahid مجتهِد z "içtihat eden, dinde ve hukukta yeni kurallar getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.