müşevveş

müşarünileyh

Arapça muşārun ˁilayhi مشارٌ عليه‎ z "kendisine işaret edilen, adı geçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şwr kökünden gelen muşār "işaret edilen" sözcüğünden türetilmiştir.

müşavere

Arapça şwr kökünden gelen muşāwara(t) مشاورة z "(karşılıklı) danışma, görüşme, görüş alışverişi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müşavir

Arapça şwr kökünden gelen muşāwir مشاور z "müşavere eden, danışman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşebbeh

Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبَّه z "benzetilen, teşbih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşerref

Arapça şrf kökünden gelen muşarraf مشرّف z "onurlandırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevveş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kadı Burhanettin, Divan, 1398 yılından önce]
hevā ki şol ṣanemüŋ zülfini müşevveş ider [şu güzelin saçını karıştırır] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
memāliki mahrūsemüz reˁāyāsınüŋ ahvālıni dāimā müşevveş ittüğü sizün ihmālünüz netāyicindendür

Köken

Arapça şwş kökünden gelen muşawwaş مشوّش z "bulanık, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaşa شَوَّشَ z "karma karışık etti, bulandırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Benzer sözcükler

teşviş

Bu maddeye gönderenler

teşevvüş


25.08.2015
müşevvik

Arapça şwḳ kökünden gelen muşawwiḳ مشوّق z "teşvik eden, özlemesine sebep olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaḳa شَوَّقَ z "özletti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "özledi" fiilinin (II) fiilidir.

müşfik

Arapça şfḳ kökünden gelen muşfiḳ مشفق z "şefkat gösteren, şefkatli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafḳa(t) "şefkat" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müşir

Arapça şwr kökünden gelen muşīr مشير z "işaret eden, gösteren, gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşāra أَشَارَ z "gösterdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müşkül

Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "kuşkulu, muğlak, zor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşkala أشكل z "bulanık ve zor duruma getirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin (IV) fiilidir.

müşküle

Müşküle veya Müşküre مشك z "İznik'e bağlı köy" özel adından türetilmiştir.