müşavere

müşabih

Arapça şbh kökünden gelen muşābih مشابِه z "benzeyen, benzer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşahede

Arapça şhd kökünden gelen muşāhada(t) مشاهدة z "gözüyle görme, tanık olma, gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanık oldu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müşahhas

Arapça şχṣ kökünden gelen muşaχχaṣ مُشَخَّص z "ayırt edilen, belirli, kişileşmiş, tekilleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχṣ شخص z "birey, kişi" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşahit

Arapça şhd kökünden gelen muşāhid مشاهد z "müşahede eden, gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanık oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşarünileyh

Arapça muşārun ˁilayhi مشارٌ عليه‎ z "kendisine işaret edilen, adı geçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şwr kökünden gelen muşār "işaret edilen" sözcüğünden türetilmiştir.

müşavere
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Serverler müşāvere idüp: 'Ne tedārik idelim?' didiler.

Köken

Arapça şwr kökünden gelen muşāwara(t) مشاورة z "(karşılıklı) danışma, görüşme, görüş alışverişi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için işaret maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

müşavir


09.09.2017
müşavir

Arapça şwr kökünden gelen muşāwir مشاور z "müşavere eden, danışman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşebbeh

Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبَّه z "benzetilen, teşbih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşerref

Arapça şrf kökünden gelen muşarraf مشرّف z "onurlandırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevveş

Arapça şwş kökünden gelen muşawwaş مشوّش z "bulanık, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaşa شَوَّشَ z "karma karışık etti, bulandırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevvik

Arapça şwḳ kökünden gelen muşawwiḳ مشوّق z "teşvik eden, özlemesine sebep olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaḳa شَوَّقَ z "özletti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "özledi" fiilinin (II) fiilidir.