müşarünileyh

müsvedde

Arapça swd kökünden gelen musawwada(t) مُسَوَّدة z "karalanmış şey, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aswad أسود z "kara" sözcüğünün mufaˁˁala(t) vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşabih

Arapça şbh kökünden gelen muşābih مشابِه z "benzeyen, benzer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşahede

Arapça şhd kökünden gelen muşāhada(t) مشاهدة z "gözüyle görme, tanık olma, gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanık oldu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müşahhas

Arapça şχṣ kökünden gelen muşaχχaṣ مُشَخَّص z "ayırt edilen, belirli, kişileşmiş, tekilleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχṣ شخص z "birey, kişi" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşahit

Arapça şhd kökünden gelen muşāhid مشاهد z "müşahede eden, gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanık oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşarünileyh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
ˁazīz-i müşārün-ˁileyh başını murāḳabeden kaldırup cevāb-ı bā-ṣavāb buyurdular ki

Köken

Arapça muşārun ˁilayhi مشارٌ عليه‎ z "kendisine işaret edilen, adı geçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şwr kökünden gelen muşār "işaret edilen" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için işaret, aleyh maddelerine bakınız.


28.07.2015
müşavere

Arapça şwr kökünden gelen muşāwara(t) مشاورة z "(karşılıklı) danışma, görüşme, görüş alışverişi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müşavir

Arapça şwr kökünden gelen muşāwir مشاور z "müşavere eden, danışman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşebbeh

Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبَّه z "benzetilen, teşbih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşerref

Arapça şrf kökünden gelen muşarraf مشرّف z "onurlandırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevveş

Arapça şwş kökünden gelen muşawwaş مشوّش z "bulanık, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaşa شَوَّشَ z "karma karışık etti, bulandırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.