müşahhas

müstevli

Ar mustawli مستولٍ z [#wly mustafˁil X fa.] istila eden, tahakküm altına alan Ar walā وَلَا zbaşında durdu, yönetti

müstezat

Ar mustazād مستزاد z [#zyd mustafˁal X mef.] 1. ziyade edilmiş, artırılmış, 2. her mısraına bir ayak eklenerek dolgu yapılmış şiir Ar zāda زاد zarttı, çoğaldı

müsvedde

Ar musawwada(t) مُسَوَّدة z [#swd mufaˁˁala(t) II mef.] karalanmış şey, taslak Ar aswad أسود zkara

müşabih

Ar muşābih مشابِه z [#şbh mufāˁil III fa.] benzeyen, benzer Ar şabiha شَبِهَ zbenzedi

müşahede

Ar muşāhada(t) مشاهدة z [#şhd mufāˁala(t) III msd.] gözüyle görme, tanık olma, gözden geçirme Ar şahida شَهِدَ ztanık oldu

müşahhas

"ayırt edilen" [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
müşaχχaṣ olmaz [ayırt edilmez] ol vādīde sultāndan gedā "tıbben teşhis edilmiş" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müşaχχaṣ: (...) tıbben keşf olunmuş, müteˁayyen. YO: "... mantıkta somut" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müşaχχaṣ: (...) şahıs hal ve suretine girmiş, tecessüm ve temessül etmiş.

Ar muşaχχaṣ مُشَخَّص z [#şχṣ mufaˁˁal II mef.] ayırt edilen, belirli, kişileşmiş, tekilleşmiş Ar şaχṣ شخص zbirey, kişi

 teşhis


11.06.2015
müşahit

Ar muşāhid مشاهد z [#şhd mufāˁil III fa.] müşahede eden, gözeten Ar şahida شَهِدَ ztanık oldu

müşarünileyh

Ar muşārun ˁilayhi مشارٌ عليه‎ zkendisine işaret edilen, adı geçen Ar muşār [#şwr mufˁal IV mef.] işaret edilen

müşavere

Ar muşāwara(t) مشاورة z [#şwr mufāˁala(t) III msd.] (karşılıklı) danışma, görüşme, görüş alışverişi yapma Ar şāra سَارَ zgösterdi

müşavir

Ar muşāwir مشاور z [#şwr mufāˁil III fa.] müşavere eden, danışman Ar şāra سَارَ zgösterdi

müşebbeh

Ar muşabbah مشبَّه z [#şbh mufaˁˁal II mef.] benzetilen, teşbih edilen Ar şabiha شَبِهَ zbenzedi