müşabih

müsteşar

Arapça şwr kökünden gelen mustaşār مستشار z "istişare edilen kimse, danışman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müsteşrik

Arapça şrḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mustaşriḳ مستشرق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarḳ شرق z "doğu" sözcüğünün mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstevli

Arapça wly kökünden gelen mustawli مستولٍ z "istila eden, tahakküm altına alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "başında durdu, yönetti" fiilinin mustafˁil vezninde (X) etken fiil sıfatııdır.

müstezat

Arapça zyd kökünden gelen mustazād مستزاد z "1. ziyade edilmiş, artırılmış, 2. her mısraına bir ayak eklenerek dolgu yapılmış şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı, çoğaldı" fiilinin mustafˁal vezninde (X) edilgen fiil sıfatııdır.

müsvedde

Arapça swd kökünden gelen musawwada(t) مُسَوَّدة z "karalanmış şey, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aswad أسود z "kara" sözcüğünün mufaˁˁala(t) vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşabih
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
Cem Şāha merhamet idüp Cem'e müşābih [Cem'e benzeyen] başka ādemi zehirleyüp

Köken

Arapça şbh kökünden gelen muşābih مشابِه z "benzeyen, benzer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için şüphe maddesine bakınız.


22.05.2015
müşahede

Arapça şhd kökünden gelen muşāhada(t) مشاهدة z "gözüyle görme, tanık olma, gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanık oldu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müşahhas

Arapça şχṣ kökünden gelen muşaχχaṣ مُشَخَّص z "ayırt edilen, belirli, kişileşmiş, tekilleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχṣ شخص z "birey, kişi" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşahit

Arapça şhd kökünden gelen muşāhid مشاهد z "müşahede eden, gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شَهِدَ z "tanık oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müşarünileyh

Arapça muşārun ˁilayhi مشارٌ عليه‎ z "kendisine işaret edilen, adı geçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şwr kökünden gelen muşār "işaret edilen" sözcüğünden türetilmiştir.

müşavere

Arapça şwr kökünden gelen muşāwara(t) مشاورة z "(karşılıklı) danışma, görüşme, görüş alışverişi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.