lojik

logo

İngilizce logo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce logotype "iki veya daha çok harften oluşan hurufat kalıbı [esk.], marka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "kelime" ve Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, baskı" sözcüklerinin bileşiğidir.

logos

Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, kelam, 2. söz söyleme eylemi ve kapasitesi, 3. anlatı, bilim, yasa, 4. sayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō λέγω, λογ- z "seçmek, ayırmak, sayı saymak, söylemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leǵ- "ayırmak" biçiminden evrilmiştir.

loğ

Farsça lōġ "damları düzeltmek için kullanılan silindir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Ermenice aynı anlama gelen loġ լող z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Ermenice loġ- լող- z "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir.

loğusa

Yeni Yunanca leχoúsa λέχούσα z "yeni doğurmuş kadın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca léχomai λέχομαι z "yatmak, (mec.) çocuk doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *legʰ- "yatmak" biçiminden evrilmiştir.

+loji

Fransızca +logie veya İngilizce +logy "[bileşik adlarda] 1. söz, söylem, 2. bilim, uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen +logía -λογία z parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, anlatı, akıl yürütme, mantık" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

lojik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
Hayattan şikayet edenlerin ölümden korkmalarında ‘lojik’ yoktur.

Köken

Fransızca logique "mantık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca logikḗ téχnē λογική τεχνη z "akıl yürütme sanatı, mantık" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, 2. akla uygunluk, oran, tutarlılık" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.


02.03.2015
lojistik

Fransızca logistique "askeri birliklerin beslenme ve barınması (esk.), ulaşım ve barınma hizmetleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca loger "barındırmak" veya Fransızca loge "barınak" sözcüğünden alıntıdır.

lojman

Fransızca logement "barınak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca loger "barınmak, barındırmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

lokal

Fransızca local "yerel" veya Fransızca f. kökünden gelen locale "bir dernek veya topluluğun toplantı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen localis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince locus "yer" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

lokanta

İtalyanca locanda "konaklama odaları da bulunan aşçı dükkânı, han" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca locare "(ev veya yatak) kiralamak" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince locare "yerleştirmek, para yatırmak, kiraya vermek" fiilinden evrilmiştir.

lokasyon

Fransızca ve İngilizce location "yerleşim, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince locatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince locare "yerleştirme, bir yere koyma" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince locus "yer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.