lemma

lejitimist

Fr légitimiste meşruluktan yana olan Fr légitime meşru, hukuka uygun +ist° Lat legitimus a.a. Lat lex, leg- yasa

lejyon

Fr légion özel ordu birliği Lat legiō ordu, alay Lat legere seçmek, ayırmak +(t)ion << HAvr *leǵ- seçmek, ayırmak

leke

Fa lak/lakā لك/لكا z1. lak zamkı, gomalaktan elde edilen kırmızı boya, 2. giyside leke

leksikon

İng lexicon sözlük, lugatçe EYun leksikón λεξικόν za.a. EYun léksis λέξις z1. söz, söylem, 2. sözcük +ik° EYun légō, log- λέγω2, λογ- zaymak, söylemek +sis

lektör

Fr lecteur okuyucu, okuyan Lat lector a.a. Lat legere okumak +(t)or

lemma

[ Ekşi Sözlük, 2001]
bir teoremi kanıtlamadan önce, kanıtta kullanılacak bir lemma yazılır, o kanıtlanır, sonra o kullanılarak teorem kanıtlanır. genelde teorem denmeyecek kadar önemsiz oldukları için lemma ismi verilir bunlara.

YLat lemma matematikte bir tür varsayım EYun lḗmma λήμμα zelde tutulan, önerme, varsayım EYun lambánō, lab- λαμβάνω, λαβ- ztutmak +ma(t) << HAvr *(s)leh₂gʷ- (*(s)lāgʷ-) a.a.

Benzer sözcükler: lemmatik

Bu maddeye gönderenler: dilemma, epilepsi (katalepsi), usturlap


08.09.2017
lemur

YLat lemur bir tür memeli hayvan Lat lemures ölmüşlerin ruhları

lenduha

?

lenf

Fr lymphe lenfatik sistemde dolaşan şeffaf vücut sıvısı, akkan Lat lympha su, her çeşit sıvı

lenger1

Fa langar لنگر z1. gemi demiri, çapa, 2. kalenderhane, derviş barınağı ≈ Ar ankar أنكر zgemi demiri EYun ánkyra άγκυρα za.a. ≈ EYun ankýlos αγκύλος zkıvrık, büklüm, çengel

lenger2

Yun lekári(on) λεκάρι z [küç.] küçük tencere, sahan EYun lékos λέκος ztencere, yemek kabı +arion