kuru

kursak

Eski Türkçe kuruġsak veya kuğursak "mide" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kuruġ "gergin? kuru?" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kurşun

Eski Türkçe koruġjın "kurşun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qorguljin sözcüğü ile eş kökenlidir.

kurt

Eski Türkçe kurt "1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan" sözcüğünden evrilmiştir.

kurtar|mak

Eski Türkçe kutġar- veya kurtġar- "kurtarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kut "baht, uğur" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

kurtul|mak

Eski Türkçe kutrul- veya kurtul- veya kutul- "kurtulmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kutur- "talihli olmak? kutlanmak?" fiilinden Eski Türkçe +Il- ekiyle türetilmiştir.

kuru
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
kuruğ yeri suvayu, öl yeri tarıyu [kuru yeri sularken, yaş toprağı ekerken] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳuruġ [[her şeyin kuru olanı]], ḳuruġluk [[kuruluk]], ḳuruġluġ yā [[gerili yay]]

Köken

Eski Türkçe kuruġ "kurumuş" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. I.194) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için kur- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Özgün anlamı "kurumak suretiyle cildi veya yüzeyi gerilmiş" olmalıdır.

Benzer sözcükler

gül kurusu, kara kuru, kız kurusu, kupkuru, kuru iftira, kuru kafa, kuru kalabalık, kuru kuruya, kuru sıkı, kuru yemiş, kurulamak, kurulanmak, kuruluk, tuzu kuru

Bu maddeye gönderenler

kuru- (kurak)


30.12.2015
kuru|mak

Eski Türkçe kurġa- "kurumak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kuruġ "kuru" sözcüğünden türetilmiştir.

kurul

Yeni Türkçe kurultay "büyük meclis" sözcüğünden türetilmiştir.

kurultay

Moğolca quralda "toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qura- "toplanmak" fiilinden türetilmiştir.

kurum1

(NOT: Eski Türkçe kurun "baca tortusu" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kur- "büzmek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kurum2

Türkiye Türkçesi kur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.