kurt

kuron

Fr couronne taç << Lat corona a.a. EYun korōnís κορωνίς za.a. << HAvr *(s)ker-ew- halka, çember HAvr *(s)ker-¹ kıvırmak, halka yapmak

kurs1

İng course 1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı Lat cursus koşu, koşu yolu

kurs2

Ar ḳurṣ/ḳurṣa(t) قرص z [#ḳrṣ fuˁl ] yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk

kursak

<< ETü kuruġsak/kuğursak mide <? ETü kuruġ gergin? kuru?

kurşun

<< ETü koruġjın kurşun ≈ Moğ qorguljin a.a.

kurt

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
tışnı kurt yéser [dışını kurtçuk yese] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳurt [[bütün Türk dillerinde "kurtçuk, solucan" anlamına gelir. Ancak Oğuzlar bu sözcüğü "kurt" (al-ḏi'b) anlamında kullanır.]]

<< ETü kurt 1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan

Not: Oğuzcaya özgü olan ikinci anlamın, böri "kurt" sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: bozkurt, fındık kurdu, kurt adam, kurtçuk, kurtlanmak

Bu maddeye gönderenler: kurdeşen


24.03.2015
kurtar|mak

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

kurtul|mak

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

kuru

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü kurultay büyük meclis